top of page

Klinické studie a dostupné vakcíny

Vakcíny registrované v EU

COMIRNATY (Pfizer/BionTech)

Vakcína patří mezi RNA vakcíny (viz Druhy vakcín): obsahuje genetický materiál SARS-CoV-2, který je v podobě fragmentu mRNA vpraven do organismu, následně dojde k přepisu jeho informace do podoby bílkovinné struktury, která je shodná s povrchovým tzv. „S proteinem“ viru SARS-CoV-2 a organismus je tak schopen nastartovat svou imunitní reakci a připravit jej na obranu před možnou virovou nákazou. S touto vakcínou byly provedeny všechny potřebné fáze klinických studií (viz Jak probíhají klinické studie s vakcínami). Fáze III klinické studie zahrnovala 44 000 účastníků studie a prokázala 95% účinnost po podání vakcíny ve dvou dávkách, kdy byla druhá dávka podaná v odstupu 21 dnů po první dávce.

 

V rámci klinické studie se 44 000 účastníky byly pozorovány nežádoucí účinky, které se neliší nijak zásadně od nežádoucí účinků po podání jakékoliv jiné vakcíny. Jednalo se především o únavu (60 % osob), bolest hlavy (50 %), bolesti svalů a kloubů (20-30 %) nebo zimnici (30 %). Vyskytl se také otok a zarudnutí v místě vpichu, což je rovněž běžný nežádoucí účinek. Všechny tyto nežádoucí účinky vlastně svědčí o aktivitě imunitního systému, a tedy účinnosti očkování. Všechny pozorované nežádoucí účinky byly pouze mírné nebo střední intenzity, a odezněly za 1-2 dny po vakcinaci. Pokud je potřeba, v případě zimnice nebo bolesti svalů a kloubů je možné podat antipyretika (např. paracetamol).

SPIKEVAX (MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L.)

Evropská komise vydala dle 6. ledna 2021 rozhodnutí, kterým udělila podmínečnou registraci vakcíně firmy Moderna. Jde tak o druhou vakcínu, která může být používána v Evropské unii. Vakcína firmy Moderna proti onemocnění COVID-19 patří obdobně jako vakcína COMIRNATY mezi mRNA vakcíny (viz Druhy vakcín). Původní název Moderna byl v červnu 2021 změněn na aktuální název Spikevax. Výrobce vakcíny zůstal stejný, tedy firma Moderna.

 

 S touto vakcínou byly provedeny všechny potřebné fáze klinických studií (viz Jak probíhají klinické studie s vakcínami). Do klinického hodnocení se celkem zapojilo cca 30 000 osob. Polovina z nich byla očkována vakcínou a polovina injekcí bez léčivé látky. Účinnost byla vyhodnocena u přibližně 28 000 osob ve věku od 18 do 94 let, které nevykazovaly žádné známky předchozí infekce. Klinické hodnocení prokázalo 94,1% snížení počtu symptomatických případů onemocnění COVID-19 u osob očkovaných vakcínou (symptomatické onemocnění COVID-19 se rozvinulo u 11 osob ze 14 134) oproti osobám, jimž byla aplikována injekce bez léčivé látky (symptomatické onemocnění COVID-19 propuklo u 185 osob ze 14 073). To znamená, že vakcína v klinickém hodnocení prokázala 94,1% účinnost.

Nejčastěji se vyskytující nežádoucí účinky vakcíny firmy Moderna byly obvykle mírné nebo středně závažné a odezněly během několika dnů po vakcinaci. Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří bolest a zduření v místě injekce, únava, zimnice, horečka, otok nebo citlivost lymfatických uzlin v podpaží, bolesti hlavy, svalů a kloubů, nauzea a zvracení.

Nová stanoviska Světové zdravotnické organizace, Amerického centra pro kontrolu nemocí (CDC) i České vakcinologické společnosti doporučují u vakcíny Comirnaty a Spikevax prodloužit interval mezi dávkami na 42 dnů. Jedná se o snahu zajistit aplikaci zejména první dávky u co možná největšího počtu osob. Poregistrační studie prokázaly vysokou účinnost vakcíny už po první dávce vakcíny.

V České republice se tak vakcína Comirnaty a Spikevax nyní podává ve dvou dávkách do svalu v horní části paže a to s odstupem 42 dní.

VAXZEVRIA (AstraZeneca AB, Södertälje)

Nově přejmenovaná vakcína Vaxzevria (původně AstraZeneca) získala podmínečnou registraci 29.1.2021. Patří do skupiny vektorových vakcín, které využívají pro přenos genetického materiálu vektor (nosič). V tomto případě se jedná o adenovirus, který je zcela neškodný, neschopný vyvolat onemocnění. Adenovirus je nositelem genetické informace pro tvorbu tzv. „S proteinu“ viru SARS-CoV-2, který náš organismus rozpozná jako cizí a začne si vytvářet protilátky a T-buňky (bílé krvinky) pro boj s tímto pro tělo neznámým proteinem. Vzniká tak imunitní paměť pro budoucí setkání a obranu proti koronaviru.

24 000 lidí se účastnilo čtyř různých klinických studií ve Velké Británii, Brazílii a Africe. Studie prokázaly, že je vakcína bezpečná a účinná v ochraně proti COVID-19 u lidí starších 18 let. Druhá dávka je v případě vakcíny Vaxzevria aplikována 84 dní po první dávce.

Vakcína Vaxzevria může vyvolat běžné nežádoucí účinky, které vymizí do několika dní po vakcinaci. Jedná se především o bolest a zduření v místě injekce, únavu, zimnici, horečku, otok nebo citlivost lymfatických uzlin v podpaží, bolest hlavy, svalů a kloubů a nauzeu. Vážnější nežádoucí účinky jako je trombóza (vznik sraženiny v cévách) spojená s trombocytopenií (snížení počtu krevních destiček v krvi) jsou velmi vzácné a pozorované u méně než 1 osoby z 10 000.

Jcovden (Janssen-Cilag International N.V., Beerse)

Vakcína Janssen je první podmínečně schválená jednodávková vakcína. Jedná se rovněž o vektorovou vakcínu, která jako nosič využívá neškodný adenovirus. Princip tvorby imunitní paměti je srovnatelný s vakcínou Vaxzevria.

Výsledky klinických studií prokázaly 67 % účinnost 2 týdny po aplikaci této vakcíny. Ve studiích došlo ke snížení symptomatických případů onemocnění COVID-19 u osob očkovaných vakcínou (symptomatické onemocnění COVID-19 se rozvinulo u 116 osob z 19 630) ve srovnání s osobami, kterým byla aplikována injekce bez účinné látky (symptomatické onemocnění COVID-19 se rozvinulo u 348 osob z 19 691).

Nežádoucí účinky po vakcinaci jsou většinou mírné až středně závažné intenzity a odezní během několika dní po vakcinaci. Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou bolest v místě injekce, bolest hlavy, únava, bolest svalů a pocit na zvracení. 

NUVAXOVID (Novavax)

Vakcína Nuvaxovid společnosti Novavax je první podmínečně schválená proteinová vakcína. Obsahuje již přímo tzv. „S protein“ viru SARS-CoV-2, který byl vyroben v laboratoři. Po vakcinaci tak náš imunitní systém dostane šanci se připravit pro budoucí setkání s virem, naučí se virus rozpoznat a zaútočit na něj.

Vakcína Nuvaxovid je účinná v obraně proti onemocnění COVID-19 u osob nad 18 let, jak potvrdily výsledky dvou rozsáhlých studií zahrnující celkem přes 45 000 jedinců. Tyto studie potvrdily účinnost vakcíny okolo 90% po ukončení očkovacího schématu. Vyžaduje podání dvou dávek, s odstupem 21 dní.

VALNEVA (VALNEVA)

Vakcína společnosti Valneva obsahuje inaktivovaný (usmrcený) vir SARS-CoV-2. Ten právě díky inaktivaci nemůže způsobit samotné onemocnění, ale místo toho slouží v těle k vytvoření protilátek pro budoucí setkání a boj organismu s virem.

 

Výsledky studie, kde byly porovnávány účinky vakcíny Valneva s již podmínečně schválenou vakcínou společnosti AstraZeneca, ukázaly, že podíl osob, u kterých došlo k vytvoření vysoké hladiny protilátek, byl u obou vakcín podobný. Dle výsledků také vakcína Valneva vyvolává tvorbu vyšší hladiny protilátek proti původnímu kmeni SARS-CoV-2 než srovnávací vakcína společnosti AstraZeneca.

 

Vakcína je určena pro lidi ve věku 18 – 50 let, aplikuje se ve dvou dávkách v rozmezí 28 dní.

VIDPREVTYN BETA (SANOFI PASTEUR)

Vakcína společnosti Sanofi Pasteur získala podmínečnou registraci jako posilovací dávka pro dospělé a může být aplikována 4 měsíce po očkování vakcínou proti COVID-19 s mRNA nebo adenovirovým vektorem. Jedná se o další proteinovou vakcínu, princip jejího fungování je tedy obdobný jako u vakcíny Nuvaxovid. Vakcína VidPrevtyn Beta však obsahuje protein nalezený na viru SARS-CoV-2 Beta varianty.

Vakcína VidPrevtyn Beta byla testována ve studiích oproti schválené srovnávací vakcíně účinné proti onemocnění COVID-19. Studie ukázaly, že posilovací dávka vakcíny VidPrevtyn Beta vyvolala vyšší produkci protilátek proti SARS-CoV-2 Omicron BA.1 subvariantě než srovnávací vakcína.

 

Nejčastějšími vedlejšími účinky jsou obdobně jako u jiných vakcín proti COVID-19 bolest v místě vpichu, bolest hlavy, svalů nebo kloubů, pocit nevolnosti a zimnice. Tyto byly obvykle mírné a vymizely během několika dní po očkování.

BIMERVAX (HIPRA HUMAN HEALTH S.L.)

Vakcína společnosti Hipra Human Health S.L. získala podmínečnou registraci jako posilovací dávka pro osoby, které v minulosti obdržely kompletní základní očkování mRNA vakcínou proti onemocnění COVID-19. Aplikována musí být nejméně 6 měsíců po obdržení předchozí vakcinace a je určena pouze pro osoby ve věku 16 let a starší.

Jedná se o další proteinovou vakcínu - obsahuje protein vyrobený v laboratoři, který se skládá z části tzv. „S protein“ viru SARS-CoV-2. Tato posilovací vakcína obsahuje protein z variant Alfa i Beta.

Ve studii, kde byla Bimervax vakcína porovnávána s již autorizovanou vakcínou Comirnaty, se ukázalo, že ač vakcína Bimervax vyvolává o něco nižší hladiny protilátek proti originální variantě SARS-CoV-2, hladiny protilátek proti ostatním variantám (Beta, Omicron, Delta) byly vyšší. Nejčastější vedlejší účinky jsou bolest v místě vpichu, bolest hlavy, únava a bolest svalů.

Vakcíny registrované v EU

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost - CoVigi

I po registraci jakéhokoliv léčiva je nezbytné poregistrační sledování účinnosti a bezpečnosti (tzv. farmakovigilanční dohled), což ve zvýšené míře platí i pro vakcíny COVID-19. Účinnost vakcín bude pro každou z nich jedinečná a velkou výzvou pro celou společnost bude získání dalších informací, které na velkých počtech dále potvrdí jejich ochranný účinek a bezpečnost. Tyto informace musí potvrdit jejich schopnost předcházet infekci koronavirem, a to hlavně v nejzranitelnějších populacích.

 

LF MU a FN Brno a MOÚ Brno připravili klinickou studii fáze IV, jejímž cílem je sledování dlouhodobé účinnosti a bezpečnosti po očkování proti COVID-19.

bottom of page